- HYDROIZOLACJA HYDROSTOP W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY
NAPRAWY BETONU W SILOSACH I INNYCH KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH W TECHNOLOGII PCI
Kwiecień 5, 2017

HYDROIZOLACJA HYDROSTOP W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY

- HYDROIZOLACJA HYDROSTOP W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY

Praktycznie wszystkie obiekty inżynierskie, niezależnie od ich technologii realizacji i konstrukcji, wymagają zastosowania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Wynika to nie tylko z chęci zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody do wnętrza obiektów, ale też z konieczności ochrony konstrukcji żelbetowej przed środowiskiem agresywnym, mogącym doprowadzić do korozji betonu i zbrojenia.

Do tej pory wiele obiektów starano się uszczelnić sposobem tak zwanej „białej wanny” gdzie materiałem hydroizolacyjnym miał być sam beton konstrukcyjny obiektu budowlanego. Jednak taki sposób działania ma sporo ograniczeń i wad które mogą sprawić, że nie będzie on skuteczny, a o których na co dzień się nie wspomina. W tekście wyjaśnię na czym polegają te ograniczenia i wady, oraz jak uzyskać szczelny obiekt z hydroizolacją Hydrostop w formie białej wanny.

2. „Biała wanna” – zagrożenia

2.1. Jak do tej pory inżynierowie rozumieli pojęcie „biała wanna”?

„Biała wanna” to określenie które z żargonu budowlanego przedostało się do języka budowlanego, jako opis sposobu wykonania izolacji bezpowłokowej. Nie ma ustalonej jednoznacznej definicji takiego rodzaju hydroizolacji. To co funkcjonuje na naszym rynku budowlanym, to raczej sposoby uzyskania tzw. „białej wanny” opracowywane indywidualnie przez poszczególne firmy zajmujące się takimi pracami.

„Biała wanna” to konstrukcja żelbetowa, monolityczna, do wykonania której używany jest beton wodoszczelny klasy W8 lub wyższej. Konstrukcję dla celów wykonawczych dzieli się na etapy wylewania betonu zwane „taktami”, celem wymuszenia zarysowania się betonu w założonym miejscu. Zakłada się również maksymalną, dozwoloną rozwartość rys w betonie (z reguły jest to 0,2mm), posługując się wytycznymi zawartymi w normach. Normy te ulegają stale modyfikacjom dopasowując się do możliwości technologicznych i materiałowych. Są to np.: PN-EN 1992-3-2008, czy zaktualizowana w 2014 roku norma PN-EN 206:2014-04. Projekt wykonania izolacji jako „białej wanny” powinien w szczególności zawierać:

 • określenie minimalnej liczby połączeń poszczególnych elementów konstrukcji,
 • opis sposobu uniknięcia rys skurczowych,
 • optymalizację projektu mieszanki betonowej, wraz ze sposobami jej
 • ułożenia, zagęszczenia i technik wykończeniowych,
 • dopasowanie sposobu zbrojenia, jego typu i rozmieszczenia,
 • opracowanie harmonogramu betonowania,
 • zdefiniowanie połączeń dylatacyjnych,
 • zdefiniowanie odcinków kontrolowanego pęknięcia,
 • rozwiązania hydroizolacyjne na połączeniach elementów konstrukcji.

Podsumowując- projekt tak zwanej „białej wanny” nakłada na wykonawcę konstrukcji konieczność utrzymywania bardzo wysokiego reżimu technologicznego, gdyż jakiekolwiek odstępstwa od wytycznych projektowych mogą skutkować nieszczelnością konstrukcji. I tu dochodzimy do setna sprawy. W projekcie wszystko wygląda dobrze: wykonujemy dodatkowe zbrojenie, dzielimy budynek na sekcje, wylewamy mieszankę betonową w idealnej temperaturze i wilgotności i takie środowisko zapewniamy też na etapie wiązania betonu. Oczywiście beton jest również idealnie zagęszczony. Ale rzeczywistość na placu budowy nie zawsze spełnia wymagania technologii. Poczynając od zmiennych warunków atmosferycznych, a na błędach ludzkich kończąc istnieje wiele przyczyn, które mogą spowodować, że nie uda nam się skutecznie wykonać „białej wanny”.

2.2. Zagrożenia występujące w tzw. „białej wannie”

2.2.1. Podział zagrożeń.

Zagrożenia można podzielić na występujące na etapie projektowania i na etapie wykonania. Zdecydowanie więcej zagrożeń o wyższym prawdopodobieństwie wystąpienia występuje oczywiście na etapie wykonawstwa ze względu na to, że istnieje wiele czynników niezależnych od nas a mających wpływ na jakość wykonanych robót betonowych.

I. Etap projektowania.

 • brak badań gruntowych
 • źle dobrane posadowienie budynku
 • nieuwzględniona agresywność środowiska w gruncie
 • projektowanie betonu na możliwość wystąpienia rysy np.: do 0,3mm
 • źle zaprojektowane zbrojenie (brak zbrojenia przeciw karbowego narożników)
 • błędnie dobrana klasa i rodzaj betonu

II. Etap wykonania konstrukcji.

A) Betoniarnia

 • błędna receptura betonu
 • błędnie dobrane kruszywo
 • zły stosunek W/C
 • błędy w stosowaniu dodatków do betonu
 • pomyłka przy wysyłce określonej mieszanki na określoną budowę

B) Transport betonu

 • zbyt długi czas transportu betonu na budowę
 • dodanie wody do mieszanki betonowej przez operatora betonowozu

C) Montaż taśm uszczelniających przerwy technologicznego

 • brak taśm w przerwach
 • źle zamontowane taśmy
 • źle dobrane rodzaje taśm
 • brak ciągłości na stykach taśm
 • uszkodzenia mechaniczne taśm na etapie wylewania betonu
 • taśmy nie oczyszczone przed kolejnym etapem betonowania

D) Układanie mieszanki betonowej

 • zrzucanie mieszanki ze zbyt dużej wysokości
 • awaria sprzętu do zagęszczania (wibrowania) betonu
 • brak odpowiedniego sprzętu do zagęszczania betonu, lub jego
  nieodpowiedni typ
 • brak ciągłości dostaw betonu (zbyt długie przerwy technologiczne)

E) Pielęgnacja betonu

 • zbyt krótki czas pielęgnacji betonu w szalunkach
 • zbyt niska wilgotność środowiska podczas wiązania betonu
 • zbyt niska/wysoka temperatura podczas wiązania betonu
 • zbyt szybkie obciążanie betonu kolejnymi etapami konstrukcji
 • awaria urządzeń grzewczych (przy betonowaniu zimą)

Oczywiście można powiedzieć, że to zbyt daleko posunięty pesymizm i że takie sytuacje nie dzieją się w rzeczywistości. Na pewno nie wszystkie jednocześnie, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jednak istnieje. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli chociaż jedno z wymienionych zagrożeń wystąpi, nasza konstrukcja przestanie być wodoszczelna i odporna na środowisko agresywne. A szczególnie duże zagrożenie wystąpieniem błędów występuje na etapie wylewania mieszanki betonowej i późniejszej jej pielęgnacji, gdzie wiele zależy od warunków pogodowych na które nie mamy wpływu, oraz od szeregowych pracowników budowlanych, dla których pielęgnacja betonu może się wydawać rzeczą zbędną.

Potwierdzeniem tego, że takie błędy jednak się zdarzają są poniższe zdjęcia wykonane przez naszych pracowników na budowach na terenie kraju.